SimuladorACTIC Instruccions
Abans de començar :
Identificar-se :
Triar :
Viure :
L'entorn :
Les simulacions :

Administració :

00 · 01
02 · 03
04 · 05 · 06
07 · 08 · 09 · 10
A1 · A2
B0
B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8
C1 · C2 · C3 · C4

   

Pas anterior C1 Següent pas

 

Avís legal

 

Versió 0.1 - 01/06/2011

 

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d'aquesta pàgina web. Tot i que la seva extenció pot convidar a no llegir-lo, és important fer-ho de foma atenta, ja que el fet d'accedir-hi i utilitzar-ne els serveis que s'hi ofereixen implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

La informació continguda té valor de contracte i s 'estructura en els següents apartats:

 

 1. Informació general
  1. Identificació del titular
  2. Dades de contacte
 2. Condicions generals d'ús del servei
  1. Definicions
  2. Requisists d'accés (tècnics i per edat)
  3. Funcionament
  4. Preus
  5. Formes de pagament
  6. Garanties
  7. Caducitat
  8. Modificacions i cancelacions del servei
 3. Drets de la propietat intel·lectual
 4. Limitació de la responsabilitat
 5. Política de protecció de dades
  1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les
  2. Finalitats del tractament
  3. Drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades de caràcter personal
  4. Seguretat
  5. Cessió de dades
  6. Galetes
  7. Comunicacions comercials per correu electrònic
  8. Modificació d'aquesta politica de confidencialitat
 

I

Informació general

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (Llei 34/2002, d'11 de jukiol, LSSICE), i altra legislació complementària, s'informa que:

1.- Identificació del titular

El titular d'aquest lloc web i els serveis que s'hi presten és Knowbits Societat Limitada Unipersonal –en endavant "Knowbits"–, amb domicili social al carrer Barcelona, núm. 6 (43004 Tarragona, Espanyal), amb el CIF núm. B55525554 i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 2579, Llibre: 0, Foli: 211 Secció 8, Full T4197.

 

2.- Dades de contacte

Per a contactar amb l'empresa posa a la seva disposició els següents canals:

  1. Telèfon: (+34) 644.24.52.24
  2. Correu electrònic: simuladoractic@knowbits.com
  3. Formulari de contacte:
ATENCIÓ: Les dades de contacte han estat establertes amb data 01/06/2011. En qualsevol moment les podem modificar: cal comprovar la data d'emissió cada vegada que l'usuari es connecta a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.
 

II

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL SERVEI

L'accés als serveis que es presten a simuladoractic.cat i simuladoractic.com és sota pagament i està condicionat al seu abonament, la seva lectura prèvia i l'acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquest AVÍS LEGAL, vigents en el moment de l'accés. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i d'operar-hi.

Knowbits, en el marc de la seva activitat, posa a disposició dels usuaris els continguts d'aquest servei dins d'una relació comercial, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats formatives.

L'accés a la nostra plataforma precisa de l'abonament del servei contractat i de la subscripció o registre previs mitjançant l'emplenament de formularis establerts pels procediments corresponents, amb la finalitat d'identificar degudament a la persona que accedeix al servei i a procedir a la facturació del servei.

L’abonament de la quantitat estipulada per a l’adquisició d’una o diverses simulacions dona dret a executar-la el nombre de cops que hagi contractat i a consultar-ne els resultats obtinguts, en un termini no superior a un any. Mentre Knowbits no estipuli el contrari, superats els 365 dies des del moment de la contractació, el sistema donarà de baixa el producte contractat amb tota la informació continguda.

Tot el que fa referència al serveis i a l'acces restringits quedarà subjecte a normativa establerta en aquest document, que serà obligat complir per part de tots els usuaris.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic, aquestes condicions generals d'ús i, si és el cas, les condicions específiques d'ús que hi siguin aplicables. L'accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquest document i, si és el cas, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, Knowbits no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència,Knowbits queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web i els serveis i continguts prestats, tot això unilateralment i sense avís previ.

ATENCIÓ: Aquestes condicions generals d'ús del servei han estat establertes amb data 01/03/2011. En qualsevol moment les podem modificar: cal comprovar la data d'emissió cada vegada que l'usuari es connecta a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

 

III

DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Knowbits és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l'aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web –aspecte i comportament o look and feel–, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, Knowbits disposa del corresponent consentiment per a l'ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

Knowbits autoritza expressament l'ús privat dels continguts a aquelles persones que hagin abonat l'import estipulat per al servei. L'accés al lloc web no implica la concessió de cap mena de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts. no inclou la reproducció, transformació i en general qualsevol altra forma d'explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del lloc web.

Knowbits no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

Finalment, i dins del marc de difusió dels continguts oferts des del lloc web, queda expressament autoritzat l'establiment per part de tercers d'enllaços a la pàgina web de Knowbits. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l'usuari que accedeix a la pàgina web de Knowbits i hauran de fer visible necessàriament en el seu navegador l'URL corresponent a aquesta pàgina web.

L'establiment d'enllaços per part de tercers no implica l'existència de cap mena d'associació entre Knowbits i els seus titulars.

ATENCIÓ: Els drets de la propietat intel·lectual recollits en aquest document han estat establerts amb data 01/03/2011. En qualsevol moment les podem modificar: cal comprovar la data d'emissió cada vegada que l'usuari es connecta a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

 

IV

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Posant a disposició de l'usuari aquesta pàgina web, li volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d'aquests serveis i continguts i en els mitjans tecnològics utilitzats. Això no obstant, malgrat que la Knowbits ha adoptat les mesures de seguretat que permet l'estat actual de la tecnologia, no pot garantirl'absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

Knowbits no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pugui derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, Knowbits no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la manca d'errors o omissions.

Les opinions aparegudes en les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, Knowbits no assumeix cap responsabilitat per la informació i els continguts de tota mena accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena vinculats al que s'ha dit anteriorment i que es puguin produir per

 1. absència o deficiències de la informació facilitada als usuaris, la seva veracitat, exactitud i suficiència;
 2. infracció dels drets dels consumidors i usuaris;
 3. infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;
 4. infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i
 5. en general l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web i és l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i l'usuari s'obliga a mantenir indemne Knowbits per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, dels fets, sense perjudici de les relacions contractuals entre les parts que es derivin de la matriculació a qualsevol del nostres estudis.

Knowbits facilita a tots els membres de la comunitat del Campus Virtual un compte de correu electrònic gratuït amb el domini uoc.edu i proporciona els mitjans tecnològics i d'allotjament necessaris per a gestionar-lo. El seu ús queda exclusivament reservat a l'àmbit docent i de comunicació entre els usuaris del Campus, i és expressament prohibit el seu ús professional i comercial.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús del correu electrònic i és l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que se'n derivi, i l'usuari s'obliga a mantenir indemne Knowbits per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, del seu ús i continguts. És expressament prohibit, de manera enunciativa i no limitativa, la utilització dels comptes de correu electrònic amb el domini uoc.edu per a l'enviament de missatges electrònics massius, la continuació de cadenes de missatges, l'enviament de missatges en què el remitent no s'identifiqui plenament o es presti confusió sobre la seva identitat i les variacions del contingut del missatge i el seu enviament de manera maliciosa.

La UOC garanteix el compliment de les obligacions derivades de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, com a prestadora de serveis d'aquesta societat.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis de l'Estat espanyol. En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts amb relació a la interpretació i el contingut d'aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Knowbits es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

ATENCIÓ: Aquestes limitacions de responsabilitat han estat establertes amb data 01/03/2011. En qualsevol moment les podem modificar: cal comprovar la data d'emissió cada vegada que l'usuari es connecta a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

 

V

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1.- Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és l'empresa Knowbits. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza expressament -i ho consent- a Knowbits a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en l' "Agéncia Española de Protección de Datos".

Knowbits no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web, així com de les pasareles de pagament sobre les quals l'empresa no en té cap potestat (Paypal, ...).

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2.- Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i més enllà de les que són legalment imprescindibles (Per exemple, per a l'emisió de factures) en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a Knowbits o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic, amb les finalitats següents:

 1. Gestió administrativa i execució i desenvolupament de tota activitat docent i institucional pròpia d'Knowbits, i gestió de l'usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d'informació, d'accés ...).
 2. Subscripció a articles, estudis, revistes, butlletins i espais digitals generats per Knowbits.
 3. Borsa de feina per a treballar amb nosaltres o per a convocatòries de nou professorat.
 4. Gestió, execució i oferiment de serveis de naturalesa social (a efectes merament informatius: organització d'activitats culturals i esportives, viatges, reunions...). L'usuari queda informat i accepta que si l'empresa Knowbits acaba implantant una xarxa social per a la mateixa, al ser membre de la nova comunitat, això implicarà que qualsevol membre autoritzat de la comunitat virtual pugui accedir a les seves dades publicades des de qualsevol part del món.
 5. Gestió, execució i oferiment de serveis de naturalesa comercial: per a informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, etc., i de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'activitat institucional que s'hi desenvolupa i que Knowbits pugui dur a terme entre alumnes, antics alumnes, membres de l'entorn i qualsevol persona que ens faciliti les dades personals.

Knowbits es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3.- Dret d'accés, rectificació i cancel•lació de les dades personals de l'usuari

L'usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la Knowbits, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, modificant el seu perfil a l'entorn o adreçant-se a l'empresa mitjançant els canals establerts en el subapartat "Dades de contacte".

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat de les dades.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre Knowbits ho consideri oportú.

4.- Seguretat

Knowbits, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5.- Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament en l'àmbit intern i per a les finalitats indicades, de manera que no es cediran ni es comunicaran a cap tercer, llevat que l'usuari ens hi autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.
Amb la present, únicament ens autoritza de forma expressa per a l'oferir-li aquells serveis que presta la Knowbits i que creguem que poden ser del seu interès.

6.- Galetes

Amb aquest avís, Knowbits comunica als usuaris que quan naveguin per les diferents pantalles i pàgines del web del lloc, li poden ser creades galetes (cookies). Les galetes utilitzades per Knowbits són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors.
No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense rebre els avantatges pels quals se les ha usat.

7- Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

Per una altra banda, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris del lloc a la resta d'usuaris del mateix. Tot i que Knowbits establirà polítiques i mitjants per a evitar-ho, amb l'acceptació del present document vosté es compromet a no portar a terme aquestes pràctiques.

8.- Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 01/03/2011. Knowbits es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Knowbits hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.

 

 

L'assistent

 

 

   

Preguntes més freqüents ...

Té alguna consulta al respecte? Si us plau, faci-nos-la arribar a través del següent formulari.

 
 
Knowbits, S.L.U
És un producte knowbits